Som byggherre

Prosedyrer ved nyanlegg i Etna Nett sitt nett

Mulighet for tilkobling

1. Kontakt Etna Nett AS tidlig i planleggingsfasen, og avklar forutsetningene for å kunne knyttes til nettet der det skal bygges.
Kontakt en autorisert Installatør som kan planlegge og utføre den elktriske installasjonen, samt sender alle nødvendige meldinger til oss i forbindelse med bygging og tilkobling av det elektriske.  «Melding om nettilknytting, og arbeid i målepunkt», forhåndsmelding og ferdigmelding.

2. Byggets plassering må framgå entydig av meldingen eller vedlagt oversiktskart. Jo bedre dokumentasjon, jo raskere kan saksgangen bli.

3. Etna Nett AS beregner kortslutningstrømmer og returnerer meldingsskjemaet til installatør med nødvendige opplysninger påført.

4. Sammen med Forhåndsmeldingen skal det følge et skjema som heter «Bestilling av nettleieavtale». Dette skal være underskrevet av kunde som bekreftelse på at betingelsene for bestilling av tilknytning er akseptert, og at faktura for anleggsbidrag / tilknytningbidrag kan sendes til kunden, med mindre dette ikke alt er innbetalt.

5. Med bakgrunn i forhåndsmeldingen fra installatør, klargjøres det for et kommende aktivt kundeforholdet i avregningssystemet.

6. Installatør kan ferdigmelde anlegget overfor Etna Nett AS, når anlegget er fysisk ferdig fram t.o.m. målepunktet, og forutsatt at dette er plasser i et miljø upåvirket av klima og videre byggearbeid.

7. Ferdigmeldingen skal være skriftlig/elektronisk, og inneholde alle nødvendige opplysninger for målermontør, driftsavdeling og kundeservice. Inntakskabel må være forskriftsmessig lagt, fram til målepunkt, og grøft gjenfylt, før spenning påsettes. Om det er spesielle hensyn våre folk må ta i forbindelse med tilkobling, skal dette komme fram av ferdigmeldingen!

8. Ferdigmeldingen skal bekrefte at anlegget er klart for spenningssetting, og er å betrakte som bestilling av nettleie og kraftavtale, med mindre annet er avtalt.

9. Ferdigmeldingen må være mottatt, før måler settes opp og spenning tilkobles!

10. Målersløyfer skal kuttes av installatør, samt endehylser av rett dimensjon og tilstrekkelig antall, skal ligge klar i målerskapet.

11. De må påregnes rimelig behandlingstid fra vi mottar meldingen til spenning blir påsatt og måler montert!

12. Bomturer, hvor anlegget er ferdigmeldt men f.eks. målermiljøet har avvik, eller inntakskabel delvis ligger på bakken, vil bli fakturert.

13. Dersom arbeide planlegges riktig av installatør, bør kunden i de fleste tilfelle ha spenning den dagen installatøren er ferdig med sitt arbeid, uten å måtte vente ytterligere.

Legging av rør for inntakskabel

1. Inntakskabel trekkes i 110 mm rør. Kunden kan selv eller ved hjelp av andre, grave grøft og legge rør. Det forutsetter imidlertid at både eier og utfører, skriver under på at man har gjort seg kjent med hvordan arbeidet skal utføres. Etna Nett AS forbeholder seg retten til å ta stikkprøver på om arbeidet er utført i henhold til beskrivelse. Ved avvik, eller feil som kan tilbakeføres til feil ved grøft eller rør, vil kunden måtte dekke kostnadene det medfører å sette anlegget i forskriftsmessig stand.

2. Utlevering av rør forutsetter at vi har mottatt skriftlig bestilling på tilkobling, og at avtale om forelegging er undertegnet.

3. Det settes ikke spenning på inntakskabel før denne er avsluttet på forskriftsmessig måte.

Ansvarsforhold

1. Etna Nett AS har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram til første berøringspunkt hos kunde, som er der inntakskabel først berører vegg eller grunnmur.

2. Måleren er nettselskapets ansvar, og plassering må avtales med Etna Nett AS på planleggingsstadiet.

3. Kunden er ansvarlig for all installasjon, i eget anlegg, samt at han er ansvarlig for at støy og forstyrrelser fra anlegg, ikke overskrider akseptable verdier. Kortslutningsvern monteres av Etna Nett AS i bakkeskap, eller i siste stolpe, slik at vår driftsavdeling kan bygge ferdig forsyningsanlegget fram til kunden, uavhengig av installatøren. Overbelastningsvernet skal være av type som kan plomberes, og måler skal ikke brukes som koblingspunkt. Eventuelle avvik må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Målerplassering

1. Måleren skal være plassert i et miljø hvor den ikke tar skade av mekanisk påvirkning, fuktighet eller temperatur. Den skal være montert slik at den er lett tilgjengelig for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av målerstand og tekniske data.

2. På hytter, fritidsboliger og andre anlegg med begrenset «bemanning» og bruk, skal skap for måler og overbelastningsvern alltid plasseres utvendig, slik at Etna Nett AS  sine folk har uhindret tilgang. Dette gjelde både ved nyanlegg og ved omgjøring av eldre anlegg, selv om måler tidligere har sittet inne. For andre anlegg tillater vi normalt at måleren plassert innomhus, men utvendig kan også kreves her.

3. I bygg med flere målepunkt, skal disse samles på en lett tilgjengelig plass, i forbindelse med fellesareal.

4. Målerfeltet skal være slik plassert at målerens overkant ikke er mer enn 1,8 meter over gulv og underkant ikke mindre enn 0,7 meter over gulv. Dette har med brukervenlighet å gjøre. Målerfeltet skal ha minimum HxBxD målt i millimeter:

Målesystem H x B x D
A. 1 – fase direktekoblet måler 400x250x160
B. 3 – fase direktekoblet måler 400x250x160
 C. 3 – fase trafokoblet måler inkl. måleromkobler 550x250x180
 D. C sammen med måleterminal 550x550x180
 A. Separat felt for måleterminal 300x300x180