Etna Nett AS

Kompensasjon fra Staten for høye strømpriser: Staten har valgt å pålegge nettselskapene å stå for utbetaling av kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen gjelder i første omgang bare for boliger. Hytter og næring omfattes ikke.
Kriteriet for om man er omfattet eller ikke, er om kundeforholdet er registrert med det som kalles «forbrukskode 35W i offentlig eiendomsregister, som betyr at det er en bolig. For mer informasjon se www.nve.no. Kunder som ikke har fått kompensasjon, men som kan dokumentere at deres anlegg er registrert som bolig, kan sende denne dokumentasjonen til firmapost@etna.no, så vil vi rette opp dette.

Mange kunder som får strømkompensasjon vil bli godskrevet et beløp som er større enn det som skal betales i nettleie. Tilgodebeløp vil ikke bli utbetalt automatisk, men ligge for dekning av framtidige nettregninger. Kunder som ønsker å få pengene utbetalt må sende e-post til firmapost@etna.no og oppgi kundenummer, navn, fakturanummer og kontonummer som pengene skal overføres til.

Vi har begrenset kapasitet til å svare på spørsmål pr telefon og ber om at epost til firmapost@etna.no benyttes.


Etna Nett kommer ikke til å endre prinsippene for fakturering av nettleie i 2022. Vi fortsetter på samme måte som i 2021. 😀
Og ikke nok med det, vi beholder samme lave pris som i 2021😀😀.
Etna Nett ønsker alle sine nettkunder en riktig GOD JUL. 🎅🏻🎅🏻🎄

Myndighetene jobber i disse dager med en støtteordning for husholdninger i forbindelse med de ekstraordinære høye strømprisene.

Les mer om ordningen på RME sine sider her:Kompensasjonsordning for høye strømpriser – NVE

 


Etna Nett ønsker å takke for all omsorg og positive tilbakemeldinger i uka som har gått. 🤝🤝
Vi har stått på med tung og krevende arbeid ute, mange kundehenvendelser, vanskelige prioriteringer og omfattende planlegging, men med god hjelp av mange. Dette har vært den mest hektiske uka i selskapers 100 årige historie.
Takk til alle som har bidratt, både egne ressurser og innleid hjelp og aktive kunder.
Uten god hjelp og støtte hadde vi ikke greid dette. 😀😀
Dersom du fortsatt mangler strøm, kan du ta kontakt på feilmeldingen 61 11 27 01.
Meld feil på lavspentnettet til Etna Nett – https://www.vokksnett.no/kontakt-oss/
 
Skader meldes ditt eget forsikringsselskap, Kompensasjon for langvarig strømbrudd utbetales automatisk på strømregning på et senere tidspunkt.
 
https://www.facebook.com/Etna-Nett-100234918570512

Prisreduksjon på nettleie

Vi kan glede våre nettkunder med at prisen på nettleie redusere fra
1. juli. For en  gjennomsnittskunde med et årsforbruk på ca. 20000 kWh
pr år, vil reduksjonen utgjøre 14 %.
Oversikt over våre nettariffer finner du her: Tariff Etna Nett fra 1.juli 2021
God Sommer!


Linjerydding og trefelling
Vi har stor pågang med henvendelser om trefelling i forbindelse med lavspent og høyspent.  Alle henvendelser skal gjøres ved bruk av vårt kontaktskjema

Spørsmål vedr. dette med linjerydding, ansvar osv finner du i menyen til venstre under valget Linjerydding og trefelling.


RYDDING LANGS KRAFTLINJER VED BRUK AV HELIKOPTER

Helikopterkvisting med hengende sag nærmer seg nå slutten, men vi vil bruke resten av uke 17 til linjebefaring med helikopter. Følgende strekningene skal befares: Fra Hov via Bergegarda til Dokka, Vestsida fra Ringelia til Dokka, fra Dokka via Nordsinni og Dæhli til Torpa og ned til Snertingdal.
Helikopteret vil til tider fly i forholdsvis lav høyde og dette kan medføre litt støy, som dyr kan reagere på. Beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.
I løpet av mars og april har Etna Nett gjennomført kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. Etna Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd og gi kundene en sikker strømforsyning. Helikopterkvistingen er en del av dette. Strekningene som er blitt kvistet er: Fra Fluberg bru og ned til Bjoneroa. Fra Skrankefoss og over Trevatna samt fra østsiden av Hov og ned til Horn.
Det er det svenske selskapet Heliwest OY som har utført arbeidet. https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY
Kontaktperson Etna Nett AS: Savita Sherifi, 909 98 509, savita.sherifi@etna.no

VOKKS Nett AS har blitt til Etna Nett AS
I desember 2020 byttet nettselskapet VOKKS Nett AS navn til Etna Nett AS.

I forbindelse med registreringen i Brønnøysund registeret, ble det kluss med noen formaliteter, slik at den offisielle registreringen har blitt forsinket i forhold til planen. 
Foretaksnr, GLN nr. og andre identifikatorer er de samme for Etna Nett AS som det var for VOKKS Nett AS.

Navn, domene og logo er byttet for å tilfredsstille krav i forskrift om nettregulering og energimarkedet. 

Spørsmål kan sendes på epost til firmapost@etna.no eller
telefon 61 11 27 98.


Farlig arbeid. Grantopp falt ned 2 m unna bilen…

Her er det bilde fra feil og feiloppretting 19 januar 2021.
De øverste bildene er fra Bondli i Dæhli.  

Feilen mellom Gjøsti og Østby i Snertingdal i natt , 20 januar 2021

Høgspentlinja mot Olebakken i Dæhli med og uten tunge «snøpølser» –
2 januar 2021

Gran på linja i Enger – 2 januar 2021

Omfattende feilretting i vanskelig terreng.


VOKKS Nett AS ble til Etna Nett AS

Den 3. desember 2020 skiftet VOKKS Nett AS navn til Etna Nett AS. Dette kommer som følge av en lovendring. Alle nettselskap er regulert som monopol. Reguleringsmyndighet er Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Monopolrollen innebærer enerett til å bygge og drifte strømnettet i et geografisk område. Det er ikke lov å blande oppgaver som følger med eneretten, med annen næringsvirksomhet. For å hindre at det skjer, må selskapene ha eget styre, samt navn og logo som ikke kan forveksles med andre.

Å bytte visuell profil vil ta tid for en så stor virksomhet som vår. Den 3. desember klokka 14.30 startet vi med å avduke vår nye logo på driftslageret i Vest-Torpvegen 30 på Dokka.

 


Etna Nett coronahåndtering

Etna Nett har ansvar for mye kritisk infrastruktur i regionen. Vi sørger bl.a. for  – drift av strømnettet i Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Snertingdal i Gjøvik kommune – kraftproduksjon og forsvarlig drift av åtte kraftanlegg inkludert dammer som har overvåkings- og styringsbehov – beredskap for reparasjon av elektroinstallasjoner inkludert styringssystemer og strømfordeling i bygg – reparasjon av fiber ved behov. Fiber benyttes til  – overvåking og styring av strømnett og kraftanlegg – mobilnettet – internett til offentlige bygg, boliger og bedrifter Det er dessuten viktig at Fiberland fortsetter, dvs utbygging i regionen, spesielt til de som mangler skikkelig bredbånd

Etna Nett har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredning av coronavirus og redusere effekten av at samfunnet nå bremser opp. Mye blir krevende fremover, men vi skal opprettholde drift. Hovedmålet er å unngå samtidig smitte og verne de som er spesielt sårbare i og utenfor ETNA Nett.

Eksempler på tiltak: – Alle våre bygg er stengt for allmenn ferdsel. Kundeservice, tlf 61 11 27 98, er betjent som vanlig 0800-1530 hverdager – Montørene er delt i små lag som holdes atskilt for å unngå smittespredning mellom lagene – Alle som kan jobbe hjemmefra har hjemmekontor – All møteaktivitet gjennomføres over telefon eller vha IT-løsninger – Driftssentral og avlastingssentral fungerer godt og overvåkes. Overvåking og styring kan også i stor grad utføres på bærbare PC’er – Vi er forberedt på å håndtere kraftig redusert bemanning pga karantener fremover – Vi har lokale lager av materiell og følger opp leveransesituasjonen – Energiverkene i Innlandet utveksler materiell og mannskap ved behov – Vi forsøker i størst mulig grad å fortsette normalt arbeid der dette ikke utgjør særlig fare for smittespredning. Dette inkluderer fortsatt utbygging av fibernett som betyr ekstra mye i en situasjon der fysisk kontakt mellom mennesker må reduseres og behovet for informasjon er ekstra stort – Kundekontakt reduseres og forutsetter kundebekreftelse på det en vet om smittesituasjonen på stedet – Ansatte følger myndighetenes retningslinjer i tillegg til spesifikke tiltak i EtnaNett

Etna Nett sikrer at nett, kraft, fiber og installasjonsvakt fungerer best mulig i vår region

Ved spørsmål, vennligst ring Etna Nett på 61 11 27 97 eller send epost til firmapost@etna.no
 16. mars 2020 
Ole Farmen, konsersjef og Knut A. Kind, styreleder

 


HISTORISKE DATA FRA VOKKS NETT

De første høgspentstolpene med plastbelegg (polyetylen) er satt opp.

Onsdag den 12. februar 2020 ble de to første stolpene med plastbelegg satt opp i VOKKS sitt nett. Begivenheten fant sted ved Svingvoll i Søndre Land i forbindelse med at vi bygger om høgspentlinja mellom Dokka og Fluberg. Stolpene produseres av WOPAS i Hallingdal og har et plastbelegg som er 9 mm tykt. I tillegg til at stolpene er vanntette og er heller ikke utsatt for hakkespettangrep, er de ca. 35 % sterkere enn vanlige tre-stolper.
Stolpene har en forventet levetid på 60 – 80 år.
På bildene ses montør Erik Pedersen som var med på den historiske begivenheten, og et snitt av en WOPAS-stolpe.


Mandag 3. februar startet VOKKS Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. VOKKS Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd og gi kundene en sikker strømforsyning. Helikopterkvistingen er en del av dette.

Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. For å ivareta sikkerheten ber vi alle om å holde en avstand på minst 90 meter fra helikopteret under arbeidet. Bruk av droner i nærheten av helikopteret er livsfarlig for piloten og ikke tillatt.

Kvistingen kan medføre korte strømavbrudd.

Strekningene som skal kvistes er:Høgda (Landåsbygda) til Drogseth i Snertingdal , DomlivegenGaukerudTollefsrud– Ullensaker og ÅmotGaukerud– Presterud– Ryttersveen i Nordre Land og Snertingdal samt  Bagn -Berg i Etnedal
Varighet er fra uke 6 til ca. slutten av mars

Det er det svenske selskapet Heliwest OY som skal utføre arbeidet.https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY

Kontaktperson VOKKS Nett AS: Savita Sherifi, 909 98 509, savita.sherifi@vokks.no
Kontaktperson Heliwest: Jan-Erik Luther, 040 716 9692, jan-erik.luther@heliwest.fi


Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. Du som kunde kan sjekke dine data her:  https://plugin.elhub.no  (Det må brues bankid for å logge inn)Erstatninger fra 3. part som har forårsaket skade på VOKKS Nett sine nettanlegg med tilhørende avbruddskostnad (KILE).

Fra tid til annen forårsaker en tredjepart skade på VOKKS Nett sine anlegg slik at det påløper avbrudds kostnader (KILE) for oss. Dette kan for eksempel være graveskader eller trepåfall på våre linjer ved trefelling. Se mer..


VOKKS Nett har dyktige lærlinger!  Kjetil Haugen og Espen Lappen deltok i NM for energimontørlærlinger 2017 og der fikk Kjetil 3dje plassen. Vi gratulerer de begge med meget flott innsats.

En stolt nettsjef, Tom Ivar Knutsen, gratulerer Kjetil og Espen med innsatsen de gjorde under NM. VOKKS Nett a/s er stolte over å ha to lærlinger med blant de tjue beste i Norge!

Fra venstre Kjetil Haugen sammen med Ragnar Skaug fra Stange Energi og Tarald Strømsnes fra BKK konsert. Prisutdeler Terje Søviknes helt til høyre.

 Hakkespetten er en fin fugl, men han gjør stor skade. Her er bilde fra et stolpeskifte i Leppdalen :-)


Personvern og bruk av informasjon

VOKKS Nett anser personlig informasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller et abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.


Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling. Klikk på linken fra Statens strålevern


Nå kan du som nettkunde sjekke vårt avbruddskart for å se om hvor det er feil eller om det er planlagte utkoblinger der du bor.  Klikk her for å åpne avbruddskartet eller klikk på bildet nedenfor.
Hvis du vil søke på en bestemt adresse så velger du søk opp til venstre og skriver inn adressen i søkefeltet. Markøren vil da flytte seg til aktuell adresse i kartet og du ser om det er kun du som er uten strøm eller om det er flere berørte. Du ser også status på situasjonen.


AMS MålereAidon2
Samtlige av VOKKS Nett sine elektriske målere skal skiftes ut med AMS målere innen utgangen av 2018. Les mer


Gatelys
Alle henvendelser angående kommunalt gatelys i Søndre Land, Nordre Land og Etnedal meldes til servicetorget i hver enkelt kommune. Søndre Land tlf 61 12 64 00. Nordre Land tlf 61 11 60 00. Etnedal tlf 61 12 13 00.

Installasjon - sjekking av gatelys Pål Tåje-3Installasjon - sjekking av gatelys Pål TåjeEndringer i adresseregister
Norske myndigheter har bestemt at alle opplysninger om norske strømkunder skal samles i et sentralt register, som kalles ELHUB. I prosessen fram mot dette så må alle nettselskap og kraftleverandører tilpasse sine dataregistre til en felles mal, og bl.a. påføre person nummer eller foretaks nummer.

Alle kunder må etter dette kunne identifiseres entydig. To personer i navnefelt er ikke lov. Lag og foreninger må registrere seg i Brønnøysund for å få eget lags nummer. Alternativt må kundeforholdet være registrert på kasserer eller en annen person.

Du kan lese mer om dette på våre nettsider. http://www.vokksnett.no/bruk-av-fodselsnummer/


Problem med innlogging?
Noen melder om problem med å logge inn på våre nettsider. Sikkerhetsnivået på denne innloggingen krever at nettleser er oppdatert.
Har du problem, forsøk å oppgradere nettleseren, eller forsøk en annen nettleser eller maskin. Har du fortsatt problem meld fra til oss.


Varsel om strømbrudd via Twitter og Facebooktwitter.

VOKKS Nett AS forsøker nå å gi bedre informasjon i forbindelse med feil i strømnettet, og har tatt i bruk Twitter og Facebook til å informere om status i forbindelse med feilretting.  Les mer om det her: Twitter og Facebook.


VOKKS Nett sponser skoleklasser

VOKKS Nett sponser busstransport for skoleklasser som ønsker å besøke Energisenteret i forbindelse med undervisning om energi.  Les mer.VOKKS Nett AS:

er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver som områdekonsesjonær. Selskapet kan også delta i andre selskap med tilsvarende virksomhet. VOKKS Nett AS har i overkant av 13 000 nettkunder. Les mer.